Angebot

Haus C

Objekt
Etage
Zimmer
NWF
Terrasse
Balkon
Keller
Preis CHF
Status
Objekt
2.5_ZW_C1_S026
Etage
EG
Zimmer
NWF
51 m²
Terrasse
14 m²
Balkon
Keller
10 m²
Preis CHF
Status
Reserviert
Objekt
3.5_ZW_C2_S026
Etage
EG
Zimmer
NWF
83 m²
Terrasse
20 m²
Balkon
Keller
10 m²
Preis CHF
CHF 450'000.–
Status
Aktiv
Objekt
3.5_ZW_C3_S026
Etage
EG
Zimmer
NWF
77 m²
Terrasse
18 m²
Balkon
Keller
10 m²
Preis CHF
CHF 420'000.–
Status
Aktiv
Objekt
4.5_ZW_C4_S026
Etage
EG
Zimmer
NWF
108 m²
Terrasse
28 m²
Balkon
Keller
10 m²
Preis CHF
Status
Reserviert
Objekt
2.5_ZW_C5_S026
Etage
1
Zimmer
NWF
51 m²
Terrasse
Balkon
13 m²
Keller
10 m²
Preis CHF
Status
Reserviert
Objekt
3.5_ZW_C6_S026
Etage
1
Zimmer
NWF
83 m²
Terrasse
Balkon
17 m²
Keller
10 m²
Preis CHF
CHF 460'000.–
Status
Aktiv
Objekt
3.5_ZW_C7_S026
Etage
1
Zimmer
NWF
77 m²
Terrasse
Balkon
12 m²
Keller
10 m²
Preis CHF
Status
Reserviert
Objekt
4.5_ZW_C8_S026
Etage
1
Zimmer
NWF
108 m²
Terrasse
Balkon
19 m²
Keller
10 m²
Preis CHF
CHF 580'000.–
Status
Aktiv
Objekt
4.5_ZW_C9_S026
Etage
2
Zimmer
NWF
113 m²
Terrasse
51 m²
Balkon
Keller
11 m²
Preis CHF
CHF 720'000.–
Status
Aktiv
Objekt
4.5_ZW_C10_S026
Etage
2
Zimmer
NWF
115 m²
Terrasse
66 m²
Balkon
Keller
10 m²
Preis CHF
CHF 730'000.–
Status
Aktiv
Objekt
S026 - Gesamtprojekt HAUS C
Etage
Zimmer
NWF
Terrasse
Balkon
Keller
Preis CHF
ab CHF 290'000
Status
Aktiv